събота, 17 декември 2022 г.

BRIDGES/ МОСТOВЕ
 

МОСТОВЕ 

Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на вечния завет между Мене и  земята.

                                           Битие, 9:13

Мостът Мирабо —

мостът на съединените ръце

над изтичащото време

е неръкотворен паметник

на любовта.


Минават дните - камъкът остава.


Балканският мост —

над Дрина, над Дунав,

над Уяна e кечe в Албания —

е мост между Изток и Запад,

между Изгрев и Залез

в който са вграждани живи майки,

за да устои градежа…


Но самолетът обезсмисли този мост.


След дъжда

в прозореца на тъмната ми стая

видях дъгата — слънчев мост,

по който искам да се върна

у дома.


Животът е сън.BRIDGES


I set My rainbow in the cloud, and it shall be for the sign of the covenant between Me and the earth.

                                                     Genesis 9:13

The Mirabeau bridge —

the bridge of joined hands

over the floating time

is a monument acheiropoieton

of love.


The days pass — the stone stays.


The Balkan bridge

over the Drina, over the Danube,

over Ujana е Keqe in Albania

is a bridge between East

 and West,

between Sunrise and Sunset,

in which mothers have been immured 

to make it strong.


But the airplane made this bridge pointless.


After the rain

in the window of my dark room

I saw the rainbow — a sunny bridge

on which 

I want to go home.


Life is a dream.


Няма коментари:

Публикуване на коментар