вторник, 10 януари 2023 г.

Чарлз Симич (две стихотворения)

Чарлз Симич (1938-2023)


ПЪТЯТ В ОБЛАЦИТЕ


Твоето бельо и моето,

полетели из стаята

като буря от бели пера

удряща прозореца и тавана.


Нещо като сподавен смях

е във въздуха

както лежим със сладко задоволство

и се отнасяме в съня

с листата на дърветата в лилава светлина


и внезапния спомен

за каране на велосипед

без ръце

надолу по стръмен път

към синьото море.Charles Simic


The Road In  the Clouds


Your undergarments and mine, 

Sent flying around the room

Like a storm of white feathers

Striking the window and ceiling.


Something like repressed laughter 

Is in the air

As we lie in sweet content

Drifting off to sleep

With the treetops in purple light


And the sudden memory

Of riding a bicycle

Using no hands

Down a steep winding road

To the blue sea.


  

Чарлз Симич


СЛЯПА БАБА


Смъртта е ранобудница.

Трябва да си много бърз,

за да се изплъзнеш изпод ръката й

протегната към теб на улицата.


Ноктите й те остъргват,

Притискаш се до стената

с облещени очи,

докато тя се завърта


с бяла превръзка на очите,

с ръце като Холандска вятърна мелница,

или като  гигантска ножица

на улицата вече изпълнена

с ученици.Charles Simic


BLINDMAN'S BLUFF


Death's an early riser.

You've got to be real quick:

To slip under his arm

Stretched towards you in the street.


His nails brushing you,

Press yourself against the wall,

Eyes wide open,

While he spins around,


In his white blindfold,

Arms like a Dutch windmill,

Or like huge scissors

On the pavement already crowded

with schoolchildren.
Превод: В. Левчев